بانک ملت

 • بانک ملت شعبه چهارراه سینما سعدی

  کد شعبه بانک ملت چهارراه سینما سعدی: 39180 تلفن رییس شعبه:32351815 تلفن معاون:32351815 تلفن سپرده و خدمات:32355105 تلفن اعتبارات:32351815 کدپستی:7133864565

  آدرس: شیراز -ابتدای سیمتری سینما سعدی
  تلفن: 32355105 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه اطلسی

  کد شعبه بانک ملت اطلسی: 39487 تلفن رییس شعبه:32288040-32285184-32288036 تلفن معاون:32285184-32288036 تلفن سپرده و خدمات:32285184 تلفن اعتبارات:32285184-32288036 کدپستی:7145644455

  آدرس: شیراز -میدان اطلسی
  تلفن: 32285184 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه کوی دانشگاه

  کد شعبه بانک ملت کوی دانشگاه:39271 تلفن رییس شعبه:36270135 تلفن معاون:36270134 تلفن سپرده و خدمات:- تلفن اعتبارات:36460810 نمابر:36272268 کدپستی:7194684337

  آدرس: شیراز -میدان دانشجو
  تلفن: 36460810 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه بعثت

  کد شعبه بانک ملت بعثت: 39545 تلفن رییس شعبه:36481313 تلفن معاون:36480551 تلفن سپرده و خدمات:36481311 تلفن اعتبارات:36286313 کدپستی:7183618665

  آدرس: شیراز -بلوار بعثت
  تلفن: 36481311 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه فردوسی

  کد شعبه بانک ملت فردوسی:39602 تلفن رییس شعبه:32243101 تلفن معاون:32243102 تلفن سپرده و خدمات:32243102 تلفن اعتبارات:32247618 کدپستی:7136745538

  آدرس: شیراز -خیابان فردوسی-سه راه مدّبر
  تلفن: 32243102 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه شهرک سعدی

  کد شعبه بانک ملت شهرک سعدی: 39123 تلفن رییس شعبه:37304007 تلفن معاون:37300968 تلفن سپرده و خدمات:37304005 تلفن اعتبارات:37304006 کدپستی:7148713957

  آدرس: شیراز - شهرکوچه سعدی - بیست متری سعدی
  تلفن: 37304005 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه عادل آباد

  کد شعبه بانک ملت عادل آباد: 39412 تلفن رییس شعبه:38350555 تلفن معاون:38346016 تلفن سپرده و خدمات:38249478 تلفن اعتبارات:38254559 کدپستی:7167633995

  آدرس: شیراز -انتهای بلوارعدالت
  تلفن: 38249478 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه شیراز

  کد شعبه بانک ملت مرکزی:38901 تلفن رییس شعبه:32249114 تلفن معاون:32228223 تلفن سپرده و خدمات:32221082 تلفن اعتبارات:32249580 کدپستی:7137684848

  آدرس: شیراز -میدان شهداء
  تلفن: 32221082 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه سی و پنج متری فضیلت

  بانک ملت 35 متری فضیلت شیراز کد شعبه بانک ملت سی و پنج متری فضیلت: 39172 تلفن رییس شعبه:37251016 تلفن…

  آدرس: شیراز -بلوارمدرس-سی وپنج متری فضیلت
  تلفن: 37251014 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه بلوار گلستان

  کد شعبه بانک ملت بلوار گلستان :39214 تلفن رییس شعبه:7324042 تلفن معاون:37310297 تلفن سپرده و خدمات:37319536 تلفن اعتبارات:37319588 کدپستی:7145754454

  آدرس: شیراز -بلوارگلستان
  تلفن: 37319536 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه میدان پیام

  کد شعبه بانک ملت میدان پیام:39354 تلفن رییس شعبه:37204470 تلفن معاون:37201736 تلفن سپرده و خدمات:37201736 تلفن اعتبارات:37200073 کدپستی:7154817911:

  آدرس: شیراز -خیابان شهید دوران-میدان پیام
  تلفن: 37201736 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه بلوار شهید رجائی

  کد شعبه بانک ملت بلوار شهید رجائی:39347 تلفن رییس شعبه:36303540 تلفن معاون:36308030 تلفن سپرده و خدمات:36314010-11 تلفن اعتبارات:36305178 کدپستی:7187918167

  آدرس: شیراز -بلوارشهید رجائی-ایستگاه
  تلفن: 36314010 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه چهار راه زند

  کد شعبه بانک ملت چهار راه زند: 39149 تلفن رییس شعبه:32222913 تلفن معاون:32245231 تلفن سپرده و خدمات:32245017 تلفن اعتبارات:32233520 کدپستی:7135743974

  آدرس: شیراز -خیابان زند-جنب سینما ایران
  تلفن: 32245017 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه میدان دفاع مقدس

  کد شعبه بانک ملت میدان دفاع مقدس: 39065 تلفن رییس شعبه:37263329 تلفن معاون:37251968 تلفن سپرده و خدمات:37251969 تلفن اعتبارات:37263329 کدپستی:7153615485

  آدرس: شیراز -میدان دفاع مقدس-ابتدای کوی زهرا
  تلفن: 37251969 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه دروازه کازرون

  کد شعبه بانک ملت دروازه کازرون:39081 تلفن رییس شعبه:38307078-38205284 تلفن معاون:38307078-38205284 تلفن سپرده و خدمات:38217899 تلفن اعتبارات:38307078 کدپستی:7163864645

  آدرس: شیراز -دروازه کازرون-ابتدای خیابان فخرآباد
  تلفن: 38217899 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه فلسطین

  کد شعبه بانک ملت فلسطین: 39073 تلفن رییس شعبه:32320474 تلفن معاون:32320562 تلفن سپرده و خدمات:32320692 تلفن اعتبارات:32320177 کدپستی:7134713111

  آدرس: شیراز -سه راه فلسطین
  تلفن: 32320692 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه صنایع

  کد شعبه بانک ملت صنایع: 39016 تلفن رییس شعبه:36217197-36254500 تلفن معاون:36259002 تلفن سپرده و خدمات:36259001 تلفن اعتبارات:36237179 کدپستی:7196714347

  آدرس: شیراز -بلوارصنایع-جنب زیرگذرحسین آباد
  تلفن: 36259001 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه خیابان سعدی

  کد شعبه بانک ملت خیابان سعدی:38950 تلفن رییس شعبه:32241338 تلفن معاون:32228100 تلفن سپرده و خدمات:32233782 تلفن اعتبارات:32222392 کدپستی:7135817314

  آدرس: شیراز -ابتدای خیابان سعدی
  تلفن: 32233782 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه خیابان زند

  کد شعبه بانک ملت خیابان زند: 38943 تلفن رییس شعبه:32351418 تلفن معاون:32356078 کدپستی:7135743974

  آدرس: شیراز -خیابان زند-نبش کوچه دژبان-جنب هتل ارم
  تلفن: 32357505 - 071
  Read More »
 • بانک ملت شعبه بلوار نصر

  کد شعبه بانک ملت بلوار نصر: 39628 تلفن رییس شعبه:37312922 تلفن معاون:37312923 کدپستی:7145884858

  آدرس: شیراز -بلوار نصر-نبش ریاستی اول
  تلفن: 37312920 - 071
  Read More »
Close