دکتر شھره نجفی

دکتر شھره نجفی شیراز

آدرس: شیراز - بلوار امیر کبیر -نرسیده بھ چھارراه ریشمکوچه -داروخانھ دکتر سپندی
تلفن: 07138216449

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 0 میانگین: 0]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/tSLNT
گروه

در همین گروه

بستن