مرور برچسب

آزمایشگاه

آزمایشگاه ایرانیان

آدرس: شیراز - خیابان شهید مطهری(زرگری)- کوچه 18- ساختمان مدیکال- طبقه اول
تلفن: 36271819 - 071

آزمایشگاه معدل

آدرس: شیراز - خیابان معدل- تقاطع خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی)
تلفن: 32337214 - 071

آزمایشگاه فارابی

آدرس: شیراز - خیابان شوریده شیرازی (30متری سینما سعدی)- ساختمان داروخانه بابک
تلفن: 32356301 - 071

آزمایشگاه شایان

آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- بین خیابان فلسطین (باغشاه) و هفت تیر (20متری سینما سعدی)- ساختمان شایان- طبقه اول
تلفن: 32319190 - 071

آزمایشگاه سینا

آدرس: شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)- خیابان معدل غربی
تلفن: 32335947 - 071

آزمایشگاه دکتر ملایی

آدرس: شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)- ساختمان پزشکی شیراز - طبقه همکف
تلفن: 32342696 - 071

آزمایشگاه نور

آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- نزدیکوچه دانشکده مهندسی- ساختمان یاس
تلفن: 32307713 - 071