مرور برچسب

درمانگاه وابسته به تأمین اجتماعی

درمانگاه شهید رضایی

آدرس: شیراز - میدان ولی عصر - بلوار سلمان فارسی - نبش پل پیرنیا
تلفن: 37275341 - 071
این درمانگاه وابسته به تأمین اجتماعی می باشد. نوبت دهی در این درمانگاه بصورت اینترنتی می باشد. از طریق آدرس وب سایت می توانید نوبت دریافت کنید. زمان دریافت نوبت یک روز قبل از ساعت 7 صبح تا 11 شب می باشد.