مرور برچسب

هنرستان

هنرستان فاطمیه داریون

آدرس: شیراز - داریون
تلفن: 32613213 - 071
هنرستان دخترانه عنوان رشته : خیاطی لباس زنانه - طراحی و توسعه صفحات وب

هنرستان شهید غلامحسین حقانی

آدرس: شیراز - خیابان تختی
تلفن: 32226181 - 071
هنرستان پسرانه عنوان رشته : تصویر برداری جوشکاری برق برق صنعتی- - - تولید محتوای الکترونیکی الکترونیک صنعتی

هنرستان خوارزمی

آدرس: شیراز - انتهای 02 متری سعدی
تلفن: 37332381 - 071
هنرستان پسرانه عنوان رشته : تعمیر موتور و برق خودرو برق ساختمان

هنرستان شهدا

آدرس: شیراز - ارتش میدان 12فروردین (تل پروس)
تلفن: 37397997 - 071
هنرستان پسرانه مدرسه ناحیه : 3

هنرستان کیمیا

آدرس: شیراز - کریمخان زند- دهنادی
تلفن: 32241955 - 071
هنرستان دخترانه مدرسه ناحیه : 4

هنرستان حاج احمداسماعیلی

آدرس: شیراز - فرهنگ شهر ( شهیدرجایی ) سمت چپ ابتدای کوچه ایستگاه 10(جنب اداره دارائی)
تلفن: 36307751 - 071
هنرستان حاج احمداسماعیلی (صنایع شیمیایی) هنرستان پسرانه مدرسه ناحیه : 1

هنرستان تربیت بدنی

آدرس: شیراز - سفیرشمالی- شهیدپوربیرک
تلفن: 38391278 - 071
هنرستان دخترانه مدرسه ناحیه : 1

هنرستان دکتر کمالی

آدرس: شیراز - مدرس حدفاصل درب اول و دوم پایگاه هوایی شهید دوران
تلفن: 37204925 - 071
هنرستان دخترانه مدرسه ناحیه : 3

هنرستان مهر

آدرس: شیراز - میدان فخرآباد ( امام حسن )- وصال شیرازی کوچه 7 انتهای کوچه
تلفن: 32352729 - 071
هنرستان دخترانه مدرسه ناحیه : 1

هنرستان شهیدکامیاب

آدرس: شیراز - ایمان شمالی ( همت ) کوچه 15 ( کوچه پست )
تلفن: 36314499 - 071
هنرستان دخترانه مدرسه ناحیه : 1

هنرستان اسلامی

آدرس: شیراز - شهیدچمران- شاهد کوچه 1
تلفن: 36241365 - 071
هنرستان خیریه اسلامی هنرستان پسرانه مدرسه ناحیه : 2

هنرستان معدل

آدرس: شیراز - کریمخان زند- شهیداسدآبادی ( پوستچی ) خیابان معدل شرقی
تلفن: 32343842 - 071
هنرستان دخترانه مدرسه ناحیه : 2

هنرستان شهیدمدرس

آدرس: شیراز - مدرس- فضیلت خیابان شاهیجان
تلفن: 37273685 - 071
هنرستان پسرانه مدرسه ناحیه : 4