مرور برچسب

پزشک عمومی

دکتر فریبرز نیکزاد

آدرس: شیراز -خیابان عفیف آباد-کوچھ ٢٠ کوچھ نیک نیا-پلاک ٤٣٢
تلفن: 36262463 - 071
پزشک عمومی

دکتر آرزو نیاکان

آدرس: شیراز - زرقان -خ شھید مطھری کوچھ بنیاد شھید (پزشکیان)
تلفن: 34223659 - 071
پزشک عمومی

دکتر سعید نوروزی

آدرس: شیراز -بلوار امیر کبیر-بلوار میثم شمالی - ٨متری احمدآباد -کوچھ مسجد
تلفن: 38229360 - 071
پزشک عمومی

دکتر علی نوروزی

آدرس: شیراز - بلوار رحمت ابوذر غفاری ٢٠ متری برق جنب داروخانھ دکتر ایرملو
تلفن: 37519895 - 071
پزشک عمومی

دکتر احمد رضا نوبخت

آدرس: شیراز -بلوار پاسداران -ایستگاه ١ زرھی کوچھ جنب داروخانھ دکتر سجادی
تلفن: 38231771 - 071
پزشک عمومی