مرور برچسب

پزشک عمومی

دکتر علی جان نعمتی

آدرس: استان فارس-کوار -روستای مظفری- روبروی مدرسھ ابتدائی
تلفن: 07125773434 - 071
پزشک عمومی

دکتر رضوان نظریه

آدرس: شیراز -خیابان بریجستون -جنب داروخانھ -کوچھ ٩ کشوری-پلاک 36
تلفن: 37203559 - 071
پزشک عمومی

دکتر خانباز نظری

آدرس: شیراز - بلوار رحمت - خیابان ابوذر غفاری - کوچه 33 - پلاک 429
تلفن: 37513303 - 071
پزشک عمومی

دکتر شھره نجفی

آدرس: شیراز - بلوار امیر کبیر -نرسیده بھ چھارراه ریشمک -داروخانھ دکتر سپندی
تلفن: 38216449 - 071
پزشک عمومی

دکتر احمد ناظم پور

آدرس: شیراز - کوار اول جاده اکبر آباد ط فوقانی میوه فروشی
تلفن: 07125625465 - 071
پزشک عمومی