استخدام در روزنامه خبر جنوب – 27 مرداد 95

روزنامه خبر جنوببه منظور گسترش فعالیت و ساماندهی نمایندگی خبر جنوب در شهرها و مناطق مختلف استانهای جنوبی کشور ، چند نفر با روابط عمومی قوی و امکان سفر به مناطق و شهرهای مختلف برای بررسی عملکرد نمایندگی های روزنامه خبر را به همکاری دعوت مینماید.

متقاضیان محترم درخواست خود را همراه با رزومه ،ذکر حقوق پیشنهادی ،شماره تماس و آدرس کامل حداکثر تا پایان مرداد ماه جاری به صندوق پستی 71365-798 شیراز ارسال نمایند.

از افراد واجد شرایط تلفنی دعوت به عمل می آید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.