مرور برچسب

بیمارستان

بیمارستان اقبال

آدرس: تهران - خ آذربایجان- بین رودکی و نواب
تلفن: 955011 - 021
زایشگاه اقبال در تهران

بیمارستان اسماعیلی

آدرس: تهران - م انقلاب- جمالزاده جنوبی
تلفن: 66924214 - 021
بیمارستان اعصاب و روان اسماعیلی تلفنهای دیگر: ۶۶٩٢۴٢١6 ۶۶٩٢۴٢١7

بیمارستان آیت اله طالقانی

آدرس: تهران - اوین- جنب دانشگاه علوم پزشکی
تلفن: 22403561 - 021
تلفنهای دیگر: ٢٢۴٠٣۵۶3 ٢٢۴٠٣۵۶4 ٢٢۴٠٣۵۶5 ٢٢۴٠٣۵۶6 ٢٢۴٠٣۵۶7 ٢٢۴٠٣۵۶8 ٢٢۴٠٣۵۶9 ٢٢۴٠٣۵70

بیمارستان آبان

آدرس: تهران - خ کریم خان زند- خ آبان جنوبی
تلفن: 88902785 - 021
تلفنهای دیگر: ٨٨٩٠٢٧٨7 ٨٨٩٠٢٧٨8 ٨٨٩٠٢٧٨9

بیمارستان 15 خرداد

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند- آبان جنوبی
تلفن: 88902155 - 021
تلفنهای دیگر: ٨٨٩٠٢١۵7 ٨٨٩٠٢١۵8 ٨٨٩٠٢١۵9